Fill 9 Copy 2

Pensioenakkoord nader uitgewerkt: premieregelingen ontzien

Op 12 juni 2020 zijn minister Koolmees en de sociale partners het eens geworden over de uitwerking van het pensioenakkoord. Dat het nieuwe pensioensysteem minder garanties zou kennen was al afgesproken. Het pensioen wordt afhankelijker van de financiële markt. Bij beleggingswinsten mag er daardoor sneller worden geïndexeerd maar bij verliezen kunnen de uitvoerders ook eerder korten.

Belangrijkste twistpunt: compensatie veertigers

Het belangrijkste twistpunt was hoe de werknemers die hier nadeel van ondervonden, moesten worden gecompenseerd. Dit betrof met name de medewerkers tussen 40 en 50 jaar. Binnen de pensioenfondsen is hier een oplossing voor gevonden. Voor medewerkers met een premieregeling bij een verzekeraar lukte dit echter niet.

Uitzonderingspositie voor een regeling bij een verzekeraar

De premies zouden dan tijdelijk flink verhoogd moeten worden. Besloten is daarom dat de bestaande regelingen bij de verzekeraar worden voortgezet en dat alleen nieuwe medewerkers in een regeling conform het nieuwe stelsel vallen. Dat betekent echter wel dat de meeste werkgevers de komende decennia twee pensioenregelingen naast elkaar zullen hebben.

Nabestaandenpensioen wordt vereenvoudigd

Een andere belangrijke wijziging betreft het nabestaandenpensioen. Dat kent in haar huidige vorm veel varianten. In het nieuwe systeem wordt dit vereenvoudigd: voor medewerkers wordt (maximaal) 50% van hun volledige salaris verzekerd.

Akkoord moet nog worden voorgelegd

Vrijdag 19 juni 2020 bespreekt Koolmees de nieuwe pensioenregels in de ministerraad. De vakcentrales leggen het akkoord de komende dagen voor aan hun achterban, maar de meesten zijn positief. Het nieuwe pensioensysteem zou dan vanaf 2022 een feit moeten zijn, met een overgangsregeling tot 2026. Klik hier voor de volledige uitwerking van het pensioenakkoord.