Fill 1

Voorstellen voor vereenvoudiging Sociale Zekerheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft haar ambtenaren laten onderzoeken hoe de sociale zekerheid in Nederland vereenvoudigd kan worden. De werkgroep kwam tot de conclusie dat het stelsel met alle soorten regelingen, begrippen en vereisten inmiddels zó ingewikkeld is geworden dat juist degenen die erop aangewezen zijn, er niet meer hun weg kunnen vinden.

Hervormen WIA

Het onderzoeksrapport valt uiteen in twee oplossingsrichtingen. De overgang van alle regelingen inclusief de mensen die er al in zitten naar één nieuwe regeling voor arbeidsongeschiktheid.

Minder ingrijpend is de hervorming van de WIA. Zo stellen de ambtenaren o.a. voor om de mate van arbeidsongeschiktheid af te zetten tegen het wettelijk minimumloon, het duurzaamheidscriterium te laten vervallen, een bodemuitkering van 70% van het minimumloon in te stellen en 30% van het loon naast de uitkering niet te verrekenen. Wel houden zij vast aan de ondergrens van 35% en blijft de loongerelateerde fase van maximaal 2 jaar, zoals ook geldt voor de WW, in stand.

Voorstel naar OCTAS

De minister geeft aan dat er inderdaad een noodzaak is tot het vereenvoudigen van het stelsel. Voor de rest van de adviezen heeft zij verwezen naar de recent ingestelde Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschikteidsstelsel (OCTAS).