Fill 9 Copy 2

Verplichting registreren uiteindelijk belanghebbende

Ook in de onze praktijk hebben wij ermee te maken: de verplichting tot het registreren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO: ultimate beneficial owner). Sinds 27 september 2020 geldt een wettelijke verplichting om de natuurlijke persoon, die direct of indirect de belanghebbende is van bijvoorbeeld een BV of v.o.f., vast te leggen in het UBO-register. Iedere vennootschap moet dit vóór 27 maart 2022 doen. Het UBO-register valt onder de verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel.

Wie is de uiteindelijk belanghebbende?

Kort gezegd: de natuurlijke persoon die uiteindelijk meer dan 25% zeggenschap heeft in een vennootschap of een andere juridische entiteit. Is er geen natuurlijke persoon aanwezig die aan deze voorwaarde voldoet, dan schrijft de wet voor dat de statutair bestuurders dan wel de vennoten worden vermeld in het register (‘Pseudo-UBO’).

Welke gegevens zijn openbaar?

Tegen betaling kan iedereen het UBO-register inzien. Zij zien dan de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang. De overige gegevens die de UBO aanlevert zijn alleen zichtbaar voor bevoegde autoriteiten.

UBO en pensioen / inkomen

Bij het aangaan van bijvoorbeeld een nieuw collectief pensioencontract, een verzuimverzekering of een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling moet de werkgever het UBO aanleveren. Het is een van de documenten die benodigd zijn voor de aanvraag van de betreffende regeling.