Inkomen nieuws

Re-integratie bij tijdelijke contracten

Ook medewerkers met een tijdelijk contract kunnen arbeidsongeschikt raken. Zij ontvangen na einde contract dan een Ziektewet-uitkering. Tot die tijd heeft u echter dezelfde re-integratieverplichtingen als bij medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd.

Regeling compensatie transitievergoeding definitief

Werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen vanwege de onvrijwillige uitdiensttreding van een langdurig zieke medewerker kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie krijgen.

Het voorstel om de periode van loondoorbetaling te verkorten en de verantwoordelijkheid voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering te beperken tot 5 jaar lijkt niet te worden uitgevoerd. Wel heeft minister Koolmees in samenwerking met MKB Nederland een MKB-verzuim-ontzorg verzekering samengesteld...

Hoogste verzuim sinds 2007 gemeten door verzekeraars

De premies van verzuimverzekeringen stijgen komend jaar fors als gevolg van het hoge aantal zieken dit jaar.

UWV: geen toename werkhervatting onder vangnetters

In 2013 ging de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in. De wet moest ervoor zorgen dat méér werknemers vanuit de Ziektewet weer aan het werk kwamen. Dat is niet gelukt.

Premies Werkhervattingskas bekend gemaakt

Begin september heeft het UWV de percentages bekend gemaakt die, samen met de loonsom en de instroom van medewerkers in de Ziektewet of WGA/WIA, de basis vormen voor de premie die een werkgever aan het UWV betaalt als hij geen eigenrisicodrager is.

Pagina's

Teaserblokjes

Advies

Advisering van pensioenoplossingen voor de DGA en werkgevers.
Lees meer

Beheer

Een goed beheer van uw pensioenregeling geeft overzicht en inzicht in alle facetten van de pensioenregeling.

Lees meer

Communicatie

PBMN zorgt voor optimale communicatie over de toegevoegde waarde van uw pensioenregeling.
Lees meer